Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 1
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 2
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 3
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 4
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 5
Rehabilitació Masies
Old houses refurbishmentRehabilitación MasiasRehabilitació Masies

Es tracta d’edificis en terreny rural, que independentment del seu estat actual, es pot considerar que sempre han estat usades com vivendes  lligades a una explotació agrícola. Segons l’ús futur, hi han dues possibles categories diferenciades: Turisme rural Vivenda privada En el cas de Turisme rural, la finca també pot incloure l’habitatge dels propietaris.

Masets
Farm cottagesEdificación RuralMasets

Els Masets són construccions destinades al lleure familiar dins  d’una explotació agrícola. Actualment s’està tramitant una nova Normativa per regular les construccions agràries de les Terres de l’Ebre (NPU-CA). Aquestes normes seran d’aplicació a les comarques de: Terra Alta, Ribere d’Ebre, Montsià i Baix Ebre. Les intervencions en Masets es poden deferenciar entre dos tipus: […]

Cases de poble
Village housesCasas de puebloCases de poble

Edificacions en nuclis urbans generalment entre mitgeres i que requereixen d’una reforma integral per adaptar-les als requeriments actuals d’habitabilitat i confort. La tramitació de llicència en aquest cas, depèn únicament de l’Ajuntament de la localitat on es trobi la finca. És més ràpida que la tramitació en sòl rural. La documentació a entregar per una […]

Traiguera
TraigueraTraigueraTraiguera

El projecte es basa en la consolidació volumètrica de l’edifici existent per adequar-lo a les exigències del programa requerit per la propietat. Així doncs els interiors es reformaran segons la normativa vigent aplicant les directrius del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Es recuperaran els volums i els nivells dels forjats existents amb l’excepció de la […]

Tivissa
Tivissa

El projecte es basa en la consolidació volumètrica de l’edifici existent per recuperar el seu aspecte original. Es planteja desfer l’ampliació realitzada sobre el cos principal per tal de recuperar la coberta inclinada. Es proposa allotjar els espais corresponents a magatzem, cambra higiènica i espai d¡instal·lacions al cos secundari i destinar el cos principal a […]

Casa Huix
Huix HouseCasa HuixCasa Huix

La proposta parteix de tres condicionants, una planta baixa sense vistes, una amplada lliures entre parets mitgeres de poc més de tres metres i vistes a nivell de planta segona. Es proposa valorar tot l’espai disponible com un de sol on els espais privats es formalitzen com a caixes tancades. L’escala de vidre permet que […]