Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 1
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 2
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 3
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 4
Masies Terres de l'Ebre: slideshow photograph 5
Rehabilitació Masies
Old houses refurbishmentRehabilitación MasiasRehabilitació Masies

Es tracta d’edificis en terreny rural, que independentment del seu estat actual, es pot considerar que sempre han estat usades com vivendes  lligades a una explotació agrícola. Segons l’ús futur, hi han dues possibles categories diferenciades: Turisme rural Vivenda privada En el cas de Turisme rural, la finca també pot incloure l’habitatge dels propietaris.

Masets
Farm cottagesEdificación RuralMasets

Els Masets són construccions destinades al lleure familiar dins  d’una explotació agrícola. Actualment s’està tramitant una nova Normativa per regular les construccions agràries de les Terres de l’Ebre (NPU-CA). Aquestes normes seran d’aplicació a les comarques de: Terra Alta, Ribere d’Ebre, Montsià i Baix Ebre. Les intervencions en Masets es poden deferenciar entre dos tipus: […]

Cases de poble
Village housesCasas de puebloCases de poble

Edificacions en nuclis urbans generalment entre mitgeres i que requereixen d’una reforma integral per adaptar-les als requeriments actuals d’habitabilitat i confort. La tramitació de llicència en aquest cas, depèn únicament de l’Ajuntament de la localitat on es trobi la finca. És més ràpida que la tramitació en sòl rural. La documentació a entregar per una […]

Benissanet
BenissanetBenissanetBenissanet

Actualment el mas de Guiams es troba construït sobre terreny rústic i envoltat de vinyes. Antigament va ser utilitzat com a explotació agrícola i actualment està en estat ruïnós. El projecte es proposa recuperar l’edificació existent i el conjunt d’edificacions auxiliars en planta baixa per a formar un nou conjunt edificat per a l’explotació com […]

Tivissa
Tivissa

El projecte es basa en la consolidació volumètrica de l’edifici existent per recuperar el seu aspecte original. Es planteja desfer l’ampliació realitzada sobre el cos principal per tal de recuperar la coberta inclinada. Es proposa allotjar els espais corresponents a magatzem, cambra higiènica i espai d¡instal·lacions al cos secundari i destinar el cos principal a […]

Raval Bescanó
Raval BescanóRaval BescanóRaval Bescanó

La proposta parteix d’una mena de repte, cóm es pot ampliar una casa entre mitgeres i jardí ,on es permet una major profunditat edificable, sense reduir l’espai enjardinat. Es proposa construir un porxo a doble alçada com a nova façana i conectar aquest espai amb el sota coberta per tal de traslladar l’espai obert desde […]