Traiguera

El projecte es basa en la consolidació volumètrica de l’edifici existent per adequar-lo a les exigències del programa requerit per la propietat.

Així doncs els interiors es reformaran segons la normativa vigent aplicant les directrius del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Es recuperaran els volums i els nivells dels forjats existents amb l’excepció de la zona de la piscina i l’escala, que al trobar-se els murs en estat ruïnós, es mantindrà la geometria i la posició dels murs existents per a delimitar l’àrea de la piscina i de la mateixa escala. D’aquesta manera es reconeixen les preexistències però modificant-ne l’ús original.

Els murs perimetrals, així com els interiors dels volums es recreixeran amb pedra solta de parts de murs caiguts o amb maó calat revestit amb morter de calç o semblant per integrar-se amb l’original. En funció del volum de pedra disponible es recreixeran els murs amb una opció o una altra.